ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ
|
ANESTHESLOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS SOCIETY
35
Yıllık Uzmanlık

Dernek Üyeliği

Derneğin asil ve fahri olmak üzere 2 tür üyesi vardır. Tüm üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmaları genel hükümlerini taşımaları şarttır.

A) Asil Üyeler
Üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmaları genel hükümleri yanında asil üyelik için anesteziyoloji ve reanimasyon dalında uzman doktor veya asistan olmak şarttır.

B) Fahri Üyeler
Fahri üyelik için görgü, bilgi ve maddi manevi katkılarıyla gayret göstermiş veya böyle bir gayret içinde 18 yaşından büyük, derneklere üye olmasında hukuken sakınca olmayan T.C. uyruklu vatandaşlar arasından yönetim kurulunun oy birliği ile kabul etme koşulu aranır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse aidat öderler. Genel kurula katılabilir, görüş açıklayabilir, temennilerde bulunabilirler. Yönetim kurulu asil üyeler gibi fahri üyelere de görev verebilir. Ancak, fahri üyeler yönetim kurullarında görev alamazlar.

Kurucu üyeler derneğin asil üyeleridir.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

Derneğe asil üye olmak isteyenler T.C. Kimlik Numarası birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurabilirler. Dernek yönetim kurulu başvuruyu ilk yönetim kurulu toplantısında inceler, kabul veya reddettiğini yazı ile bildirir. Üyeliğin ret nedeninin açıklanması zorunluluğu yoktur. Üyelik kesinleşmeden genel kurulda oy kullanma hakkı ve organlara seçilme hakkı yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyeler varsa derneğe borçlarını ödemek kaydı ile ve yazılı başvuru ile diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yönetim kurulunun 3 aydan az olmamak kaydı ile 2 kez yazılı uyarısına rağmen derneğe borçlarını ödemeyen, derneğin amacına aykırı faaliyette bulunan, yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, onur kırıcı davranışlarda bulunan, geçimsizlik ve uyumsuzluk yaratan üyeler, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten sürekli olarak çıkarılabilirler.

ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Üyeler yönetim kurulunun verdiği görevleri yapmak zorundadır. Makul süre içinde ve derneğin amaçlarını aksatmayacak şekilde geçerli özürünü bildirerek üye verilen görevden affını isteyebilir.

Üyeler:
a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
b) Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek,
c) Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek,
d) Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

ÜYELİK AİDATI

Genel kurul, günün koşullarına göre kanunların müsaade ettiği oranda yıllık üyelik aidatını belirlemeye ve bu miktarı arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Üye girişinin yapıldığı takvim yılı için ayrıca yıllık üye aidatı alınmaz. Ancak, üyeler derneğe istedikleri zaman ve istedikleri miktarda bağışta bulunabilirler