ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ
|
ANESTHESLOLOGY AND REANIMATION SPECIALISTS SOCIETY

1. BÖLÜM

MADDE 1:

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği”dir. Merkezi Ankara’dır. Merkez Ankara dışına taşınamaz. Dernek yönetim kurulu Ankara dışındaki illerde yeterli sayıda Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olduğunda derneğin şubesini açabilir.

MADDE 2:

AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ALANI

A) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği’nin amacı:

Derneğin amacı Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında çalışan araştırma görevlileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitsel, sosyal ve kültürel dayanışmanın sağlanması ve uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmaktır.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

Yukarıdaki amaca yönelik olarak;
a) Üyeler arasında bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak
b) Anesteziyoloji ve Reanimasyonun halk sağlığındaki yerini ve önemini topluma duyurmak için faaliyetlerde bulunmak
c) Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim dalının cazip hale gelmesi için çalışmak, uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapmak
d) Anesteziyologların sağlık, sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alınmasını sağlamak ve bu konunun yasallaşması için çalışmalarda bulunmak
e) Ülke çapında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek
f) Dernekler Kanunu’nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurmak, çalışmalarından yararlanmak, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılmak, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirmek
g) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
h) Alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, gerektiğinde yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek
ı) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı altında yan dal uzmanlık eğitimi veren Bilim Dallarını desteklemek, işbirliği yapmak, kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapmak.

C) Derneğin Faaliyet Alanları:

1) Üyeler arasında bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılar, sempozyum, panel, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek
2) Dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, gerekli görünenleri tercüme ettirip bastırmak
3) Bilim adamlarını davet etmek ve konferanslar düzenlemek
4) Bilimsel toplantılara katılmaları teşvik etmek ve temin etmeye çalışmak
5) Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim dalında toplum sağlığı açısından gerekli görülen araç, gereç, ilaç ve gerekli maddelerin üretici firmalara imal ettirmeye veya ithal ettirmeye çaba sarfetmek
6) Bir dernek binası teminine çalışarak kütüphane, film, slayt, televizyon ve video odalarını tesisle meslektaşlarının çalışmalarına uygun ortamı yaratmak
7) İlgi alanına giren konularda çıkartılacak veya değiştirilecek yasalardan ilgili makam, kuruluş veya kişilere bilimsel görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak
8) İlgi alanına giren dergilere abone olmak
9) Zaman içinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim dalında ihtisas gören asistanların, hasta yararına diyaloğu temin için cerrahların ve bilgi sahibi olmak isteyen halkın katılımının sağlandığı toplantılar düzenlemek
10) Denek üyelerinin yararlanması için vakıf ve ilgi alanındaki diğer dernek teşekküllerle işbirliği yapmak, ortak tesis ve teşebbüslere girişmek
11) Anesteziyoloji ve Reanimasyon kapsamına giren ağrı tedavisi ve akapunktur ile ilgili araştırmalar yapmak, bunların gelişmesi için çabalarda bulunmak, bu konu ile ilgilenen diğer hekimlerin derneğimize fahri üye olmalarına çalışmak

MADDE 3:

Dernek siyasetle uğraşmaz

2. BÖLÜM : ÜYELİK

MADDE 4:

Derneğin asil ve fahri olmak üzere 2 tür üyesi vardır. Tüm üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmaları genel hükümlerini taşımaları şarttır.

a) Asil üyeler

Üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, derneklere üye olmaları yasaklanmamış olmaları genel hükümleri yanında asil üyelik için anesteziyoloji ve reanimasyon dalında uzman doktor veya asistan olmak şarttır.

b) Fahri üyeler

Fahri üyelik için görgü, bilgi ve maddi manevi katkılarıyla gayret göstermiş veya böyle bir gayret içinde 18 yaşından büyük, derneklere üye olmasında hukuken sakınca olmayan T.C. uyruklu vatandaşlar arasından yönetim kurulunun oy birliği ile kabul etme koşulu aranır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse aidat öderler. Genel kurula katılabilir, görüş açıklayabilir, temennilerde bulunabilirler. Yönetim kurulu asil üyeler gibi fahri üyelere de görev verebilir. Ancak, fahri üyeler yönetim kurullarında görev alamazlar.

MADDE 5:

Kurucu üyeler derneğin asil üyeleridir.

MADDE 6:

Derneğe asil üye olmak isteyenler TC numarası birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Dernek yönetim kurulu başvuruyu ilk yönetim kurulu toplantısında inceler, kabul veya reddettiğini yazı ile bildirir. Üyeliğin red nedeninin açıklanması zorunluluğu yoktur. Üyelik kesinleşmeden genel kurulda oy kullanma hakkı ve organlara seçilme hakkı yoktur.

MADDE 7:

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyeler varsa derneğe borçlarını ödemek kaydı ile ve yazılı başvuru ile diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler.

MADDE 8:

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yönetim kurulunun 3 aydan az olmamak kaydı ile 2 kez yazılı uyarısına rağmen derneğe borçlarını ödemeyen, derneğin amacına aykırı faaliyette bulunan, yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, onur kırıcı davranışlarda bulunan, geçimsizlik ve uyumsuzluk yaratan üyeler, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten sürekli olarak çıkarılabilirler.

MADDE 9:

ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Üyeler yönetim kurulunun verdiği görevleri yapmak zorundadır. Makul süre içinde ve derneğin amaçlarını aksatmayacak şekilde geçerli özürünü bildirerek üye verilen görevden affını isteyebilir.
Üyeler:
a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
b) Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek,
c) Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek,
d) Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

MADDE 10:

ÜYELİK AİDATI

Genel kurul, günün koşullarına göre kanunların müsaade ettiği oranda yıllık üyelik aidatını belirlemeye ve bu miktarı arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Üye girişinin yapıldığı takvim yılı için ayrıca yıllık üye aidatı alınmaz. Ancak, üyeler derneğe istedikleri zaman ve istedikleri miktarda bağışta bulunabilirler

3. BÖLÜM : DERNEK ORGANLARI

MADDE 11:

DERNEK ORGANLARININ KURULUŞU, ÇALIŞMASI VE GÖREVLERİ

Derneğin organları şunlardır:
a- Genel Kurul b- Yönetim Kurulu c- Denetleme Kurulu

MADDE 12:

GENEL KURUL

Genel kurul derneğin asil üyelerinden oluşur, şubelerin kurulması halinde şube üyeleri genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

MADDE 13:

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULU

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Dernek genel kurulu 2 yılda bir Haziran ayı içinde olağan olarak toplanır. Toplantının yeri, tarihi ve saati gündemle birlikte toplantı gününden en az 15 gün önce geçerli olan dernekler kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak üyelere duyurulur Bu duyuruda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati de belirtilir. 2. toplantı ile ilk toplantı arasında en az bir hafta en fazla 60 gün olmalıdır. Genel kurul toplantıları Ankara’da yapılır. Çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle genel kurul ertelenecek olursa bu durum geçerli olan dernekler kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak üyelere duyurulur. Erteleme 2 aydan fazla olamaz ve bir kez erteleme yapılabilir.
Genel Kurulu, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurullarının toplam üye sayısının iki katından az olamaz.
Dernek Yönetim Kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem görüşülür. Olağan toplantılarda ise yönetim kurulunun önceden hazırladığı gündem genel kurulda bulunanların 1/10’unun yazılı teklifi ile değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.

MADDE 14:

GENEL KURUL KARAR YETER SAYISI VE YAPILIŞ ŞEKLİ

Genel kurul, kurulda oy verme hakkına sahip üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurulu’na giriş, üye listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere açık oyla bir başkan ve iki katip üye seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Genel kurulu divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili yönetir. Katip üye veya üyeler gerekli tutanakları tutarlar. Toplantı sonunda tüm tutanaklar ve belgeler divan başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak yeni yönetim kuruluna verilir.
Genel kurulda üyeler kimlik kontrolu yapılarak ve imza karşılığı oy kullanır. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ve açık tasnifi yapılarak, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul toplantıda bulunan üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile karar verir. Seçimlerde ise en fazla oy alan adaylar toplanan üye sayısının bir fazlası aranmaksızın oy sırasına göre seçilmiş olurlar.

MADDE 15:

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek organlarının (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun) seçilmesi.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Merkez Yönetim Kurulunun ibrası
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
Yönetim kurulunca hazırlanan takip eden döneme ait bütçe taslağının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulu.
Derneğe alınacak, satılacak devredilecek gayrimenkuller için dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi.
İlgi alanındaki üye, dernek ve teşekküllerle iş birliği yapmak, ortak tesis kurmak ve teşebbüslere katılma ile vakıf kurmaya karar vermek.
Derneğin ilgi alanındaki federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
Derneğin feshedilmesine karar vermek.
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde yer verilen genel kurulca yapılması gereken hususları yapmak.

MADDE 16:

YÖNETİM KURULU OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulda bulunmayan üyeler Yönetim Kuruluna aday gösterilemez.

A) Yönetim Kurulu Teşkili

Dernek yönetim kurulu genel kurulca seçilecek 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla yapılır. Asil üyeliklerde boşalma oldukça yedek üyelerin sıra ile çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçer.

B) Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
b) Derneğin gelir ve giderlerine ait hesapları yapar, bir sonraki döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
c) Kanuni defterleri tutar.
d) Üyelik başvurularını karara bağlar.
e) Genel kuruldan aldığı yetkiye istinaden, şube kuruluşu için gerekli işlemleri yapar.
f) Tüzükte belirtilen diğer amaçların yerine getirilmesi için gerekli kararları alır.
g)Genel kurul tarafından yetki verilen konularda görevini yerine getirir.
h) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
ı) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
j) Görüş istediği konularda, kitap, dergi, bülten çıkarılmasında, derneğin ilgi alanına girecek konularda, çıkarılacak kanunlarda ve benzeri konularda ve uygun gördüğü durumlarda kıdem, görgü, bilgilerinden yararlanmak üzere kişilere veya kuruluşlara başvurabilir. Bu kişiler Yönetim kuruluna bağlı ve onun sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

C) Yönetim Kurulunun Toplanması

Dernek yönetim kurulu Başkanın çağrısı ile en az üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri bir yazı ile valiliğe yönetim kurulunca bildirilir.

MADDE 17:

DENETLEME KURULU OLUŞMASI VE GÖREVLERİ

Dernek denetleme kurulu genel kurulca seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.
Denetleme kurulu, derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirlenen çalışmalar doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme kurulu gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere yönetim kuruluna teklifte bulunur.
Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilir.
Asil üyeliklerde boşalma oldukça yedek üyelerin sıra ile çağrılması zorunludur.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme kurulu tarafından gerek görülen hallerde iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

4. BÖLÜM: ŞUBELER

MADDE 18:

ŞUBELERİN OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurul kararıyla şube açılabilir.Kuracak şahıslara yönetim kurulu yetki belgesini tanzim ederek verir. Dernek merkezinin kurulduğu Ankara ili dahilinde başkaca şube açılamaz. Yönetim kurulunun Ankara dışındaki bir ilde şube açabilmesi için o ilde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı veya asistan doktorunun sayısının dernekler yasasına göre yeterli sayıda olması gerekir. Bu sayıyı sağlayabilmek için gerektiğinde birbirine komşu üç il anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktorlarının katılacağı bir şube açılabilir. Böyle durumlarda şube merkezinin bu üç ilden hangisinde olacağına yönetim kurulunun tavsiyesi üzerine genel kurul karar verir.
Açılacak şubeler, bu tüzükle veya sonradan yapılabilecek tüzük değişiklikleriyle Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Yönetim Kurulu’nun bu şubeler üzerinde idari, mali ve bilimsel yönden her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır.
Üyeler, ancak bir şubeye kayıt olabilirler.

MADDE 19:

ŞUBE ORGANLARI

Şube organları: a) Şube genel kurulu, b) Şube yönetim kurulu, c) Şube denetleme kurulundan ibarettir.

MADDE 20:

ŞUBE GENEL KURULU

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asil üyelerden oluşur.
Şube genel kurulu 2 yılda bir dernek genel kurulundan en az iki ay önce toplanır. Toplantı yeri, tarihi ve saati gündemle birlikte toplantıdan en az 15 gün önce ilan edilerek üyelere duyurulur. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının tarih, yer ve saati de belirtilir.İkinci toplantı ile ilk toplantı arasında en az bir haftalık süre olmalıdır. Toplantılar şube başkanlığının bulunduğu ilde yapılır. Genel kurulun ertelenmesi işlemleri ve ertelenme süresi ile olağan genel kurula gidilmesi dernek genel kurulununki gibidir.
Şube genel kurulunun yapıldığı toplantı nisabı ve yapılış şekli dernek genel kurulununki gibidir.
Şube genel kurulunun görevleri şunlardır:
a) Şube organlarının seçilmesi.
b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve şube yönetim kurulunun aklanması.
c) Şube yönetim kurulunca hazırlanan sonraki ilk yıla ait bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
d) Mevzuat, tüzük ve dernek yönetim kurulunca, şube genel kurulunca yapması gereken diğer işleri yapmak.

MADDE 21:

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca seçilecek 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerde boşalma oldukça yedek üyeler sıra ile asil üyeliğe çağırılır. Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter, bir sayman üye seçer.
Şube yönetim kurulu en az üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Şubeyi temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki verir.
b) Şubenin gelir ve giderlerine ait hesaplarını yapar, bir sonraki yıla ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
c) Kanuni defterleri tutar, üyelik başvurularını alarak dernek yönetim kurulunun onayına sunar.
d) Tüzükte belirtilen diğer amaçların yerine getirilebilmesi için gerekli kararları alır.
e) Şube genel kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.
Şube yönetim kuruluda dernek yönetim kurulu gibi üye tam sayısından bir fazlası ile toplanır, toplananların çoğunluğuyla karar alır.

MADDE 22:

ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube denetleme kurulu şube genel kurulunca seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Şube denetleme kurulu denetim görevini yürütür. Hazırlayacağı raporu şube genel kuruluna sunar, gerektiğinde olağanüstü toplantı için şube yönetim kuruluna teklifte bulunur.

MADDE 23:

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Yönetim Kurulu Görüş istediği konularda, kitap, dergi, bülten çıkarılmasında, derneğin ilgi alanına girecek konularda, çıkarılacak kanunlarda ve benzeri konularda ve uygun gördüğü durumlarda kıdem, görgü, bilgilerinden yararlanmak üzere kişilere veya kuruluşlara başvurabilir. Bu kişiler Yönetim kuruluna bağlı ve onun sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

5. BÖLÜM: MALİ KAYITLAR

MADDE 24:

DERNEĞİN GELİRLERİ, GELIR GIDER KAYITLARI VE PARASAL IŞLEMLER:

1)Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Derneğin geliri; üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan, yayınlardan, varsa malvarlığından elde ettiği gelirlerle sağlanır.
Derneğin parası, Yönetim Kurulu’nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz.
Bankalardan para, Başkan ve veznedar veya Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkili kıldığı yönetim kurulu üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi gibi harcama belgeleri ile yapılır. “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

2)Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

3)Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok iki yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

4)Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

5)Aidatlar

Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyeliği sona erer . Tekrar üyeliğe başvurduklarında, eski borçlarına yasal faiz eklenerek ödemeleri talep edilir.

MADDE 25:

DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur.

1- Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

2-Tutulacak Defterler:

Dernekte, bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
5-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

3-Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

MADDE 26:

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

Bilanço esasına göre tutulan defterlerle ilgili olarak yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 27:

BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 28:

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

MADDE 29:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesi için Merkez Yönetim Kurulunun veya asil üyelerden en az beşte birinin müşterek imza ile talepte bulunmaları gerekir. Merkez Yönetim Kurulu en az bir ay içinde bu talep karşısında karar verir. Eğer bu talebi uygun görürse, hangi amaç için olduğunu bildirerek Merkez Genel Kurulunu toplantıya davet eder. Merkez Yönetim Kurulu değişiklik teklifini uygun bulmazsa, talebi yapan üyelere bunu yazılı olarak bildirir. Ancak, üyeler bu taleplerinde ısrar ederlerse, Merkez Yönetim Kurulu toplanıp onların kararına uymak zorundadır. Ana Tüzük üzerinde yapılacak değişiklikler, Genel Kurul üye mevcudunun üçte iki oy çoğunluğu ile kabul edilir.Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 30:

FESİH VE TASFİYE

Derneğin feshi, Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih hallerinin dışında, ARUD Genel Kurulunun 2/3 üye sayısı ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk kararı ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 üye sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren ARUD Genel Kurulu dernek mallarını, parasını ve alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder. Merkez Genel Kurulu’nca bir karar alınmamışsa derneğin para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Fesih kararı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşturularak komisyonca yapılacaktır. Para ve gayrimenkuller ve demirbaşta görünen malzemeler tüzüğünde belirtilen şekilde devri yapılır. Banka hesapları kapatılır. Dernek tarafından tutulan defterler ile kullanılan ve kullanılmayan Alındı Belgeleri son dönem yönetim kurulu sekreterine 5 yıl süreyle saklaması için zimmet karşılığı teslim edilir. Dernek tasfiye işlemlerini en çok 3 ay içinde tamamlayıp, 7 gün içinde dernekler Birimlerine teslim edecektir.

MADDE 31:

ŞUBE FESİH VEYA KAPATMA

Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır-taşınmaz malları ve parası ARUD Yönetim Kurulu’na teslim edilir. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar ve belgeler yeni şubeye devredilir.

MADDE 32:

Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 33:

İşbu tüzük genel kurulda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaren geçerlidir.